Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium

In 2012 is door enthousiaste ouders een ‘algemeen nut beogende’ (ANBI-) stichting opgericht: Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium. Haar doelstelling is om activiteiten en voorzieningen mogelijk maken die buiten de normale organisatie en overheidssubsidies vallen. Geprobeerd wordt aanvragen van alle onderwijssecties binnen de school te honoreren ten behoeve van alle jaarlagen. In het bestuur zitten ouders, alumni en vertegenwoordigers van de school.


Enkele gerealiseerde projecten

In 2022/2023 zijn de volgende dingen door de Vrienden gesteund:
 • De droomprijs is uitgereikt; 
 • Er is een bijdrage geleverd aan de truien voor de Rome reis; 
 • Alle geslaagden hebben van de Vriendenstichting een pentekening van het Ignatius ontvangen tijdens de diploma-uitreiking en zij werden eveneens, op kosten van de Stichting, geportretteerd door een professionele fotograaf op dit memorabele moment; 
 • De Vriendenstichting heeft mede mogelijk gemaakt dat de restauratie van het schilderij ‘Benjamin voor Jozef’ kon starten.  

In voorgaande jaren zijn allerhande projecten gerealiseerd:

 • Voetbaltafel in de kantine;
 • Jaarlijkse droomprijzen: ondernemende leerlingen worden ondersteund en gestimuleerd om een bijzonder plan of project (een ‘droom’) te realiseren, waarbij ze een verband leggen met de wereld om hen heen, zoals de (ouderen)zorg-, de culturele of wetenschappelijke sector of het bedrijfsleven;
 • Wisselbekers voor winnaars van de Schoolstrijd;
 • Muziekstandaards;
 • Toneelverlichting;
 • Een sterrenkijker;
 • Een watertappunt (als alternatief voor suikerhoudende drankjes).

Kennis en expertise

De Stichting kan niet alleen geld geven, maar kan ook kennis en expertise aanbieden of het Vriendennetwerk inzetten. De Stichting staat in contact met 1.300 Vrienden via Facebook (meestal jonge alumni) en met ruim 500+ Vrienden’ via LinkedIn.

Word ook Vriend!

Een Vriend van het St. Ignatiusgymnasium geeft de steun die hard nodig is voor aankopen, onderzoek, steun aan minder draagkrachtige leerlingen of educatieve projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden. Het St. Ignatiusgymnasium zoekt Vrienden om samen deze uitdaging aan te gaan. Giften aan de stichting zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

Vul het aanmeldformulier online in

U kunt het aanmeldformulier ook printen en opsturen naar:
Stichting vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
p/a Jan van Eijckstraat 47 1077 LH Amsterdam

Hoofdlijnen beleidsplan stichting

Onderstaand vindt u het de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium. Het beleid zal 1 keer per jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig herzien. Indien er niks gewijzigd wordt aan het beleid dan blijft het dan huidige beleid actief.

Statutaire doelstelling

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris.

1. De stichting heeft de volgende doelen; 
a. het bevorderen van het behoud van zelfstandige categoriale gymnasia in het algemeen en van het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam, hierna te noemen; 'Het gymnasium', in het bijzonder;
b. het bevorderen van de onderlinge banden tussen het St. Ignatiusgymnasium, oud-leerlingen en oud-medewerkers, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

2. De stichting tracht haar doelen onder andere te bereiken door;
a. het werven van fondsen en het besteden van die fondsen binnen het kader van de doelstellingen.
b. Het in de ruimste zin van het woord ondersteunen van de leerlingen van het gymnasium
c. het beïnvloeden van beleid en publieke opinie
d. het samenwerken met bestuur, schoolleiding, docenten, onderwijsondersteunend personeel, medezeggenschapsraad, ouders en leerling van het gymnasium, alsmede met personen en instellingen die met e doelen van de stichting sympathiseren. 
e. het is en buiten rechte optreden tegen overheidsmaatregelen dan wel voorgenomen overheidsmaatregelen, welke het voortbestaan van zelfstandige categoriale gymnasia zouden kunnen beïnvloeden. 
f. het hebben en houden van een webpagina en het eventueel uitgeven van publicaties.
g. het steunen van hulpbehoevende leerlingen
h. het organiseren van activiteiten zoals reünies, borrels en lezingen
i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

 

Bestuursbeleid

Het bestuursbeleid is vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris. De belangrijkste punten zijn:

-Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur waarbij één lid bij voorkeur deel uitmaakt van de schoolleiding, één lid bij voorkeur van de medezeggenschapsraad en de overige leden beschikken over kennis, ervaring en relaties welke voor het bereiken van de doelstelling van de stichting van belang kunnen worden geacht. 
-De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij eventueel voor maximaal een tweede termijn van vier jaar herbenoembaar zijn.

Bestuur 

Elsbeth Röben (voorzitter)
Anne-Marie van den Belt (secretaris)
Lucie Kwee (penningmeester)
Bert Schuller (rector)
Anton Schins (MR afgevaardigde/docent)
Ruben Kaatee (bestuurslid)
Camilla Scholten (bestuurslid)
Olivia Russell (bestuurslid)
Jacomine van Overveld (bestuurslid)
Stef Hehemann (bestuurslid) 
Thor Faber (docent)

Beloningsbeleid

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Het gebruik van cao is daarom niet van toepassing. 

Bestuurders en vrijwilligers kunnen wel in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor de doelstelling van de stichting, voor zover door het bestuur goedgekeurd. De stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst.  

Financieel beleid

De Stichting is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies).
Het boekjaar loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en laten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.

Jaarverslag

Ieder jaar legt de stichting verantwoording af via het jaarverslag. Dit is een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten. In het jaarverslag is een jaarrekening. Hierin staan de doelstelling en verrichte werkzaamheden en op welke wijze inkomsten verkregen zijn en hoe het vermogen beheerd en besteed is.  In de jaarrekening is ook de balans en staat van baten en lasten is met toelichting te vinden. 
Bekijk het jaarverslag van 2021

Bekijk het jaarverslag van 2022

Overige relevante informatie

RSIN / fiscaal nummer: 8518.68.654
KVK: 55809448

Vacatures

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ouders van leerlingen in de onderbouw worden in het bijzonder gevraagd te solliciteren. 
Interesse? Stuur een e-mail naar vrienden@ignatius.nl

Voor vragen kunnen u zich richten tot de voorzitter Elsbeth Röben E-mail: emroben@dmrfa.nl 

Publicatie datum: 06-12-2023

In dit menu

Laatste nieuwsEindexamenwerk tekenen

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei